Audity

Obecným smyslem auditu je kontrola zavedeného systému managementu, ať už hovoříme o jakosti, systému environmentálního managementu či o systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Audity slouží organizaci k posouzení a hodnocení stavu zavedení, udržování a neustálého zlepšování systémů managementu.
Je to systematický, nezávislý a dokumentovaný proces získávání důkazů a jejich objektivního hodnocení s cílem stanovit rozsah splnění daných kritériíí.

Interní audit je pak nástrojem managementu firmy, který mu poskytuje nezávislé a objektivní informace o tom, do jaké míry jsou splněny stanovené požadavky systému managementu a hodnotí i celkovou efektivitu organizace. Jeho provedení je podmínkou získání certifikátu jakosti či dalších systémových certifikátů a rovněž podmínkou jeho dalšího udržování!


Co vám může nezávislý a nestranný audit přinést?:

 • objektivní, systematické a dokumentované prověření systému řízení
 • shromažďování vstupních objektivních informací pro vedení organizace
 • prověřování zpětných vazeb systému řízení
 • zjišťování, do jaké míry odpovídají dokumentované požadavky systému prováděné praxi
 • snižování nákladů na "nejakost"
 • stanovení míry účinnosti zavedeného systému managementu
 • ověření plnění legislativních, technických či jiných norem
 • umožnění zlepšování systému managementu a udržování certifikátu v platnosti
 • zjištění silných a slabých stránek organizace a příležitostí pro další zlepšování v organizaci
 • včasné rozpoznání problémů a tím i možných podnikatelských rizik
 • identifikace příležitostí ke snižování nákladů, odpadů apod., k možnosti inovací
 • vyhodnocení a kvantifikace ekologických rizik nebo rizik spojených s BOZP ve vztahu k plánovaným projektům/ činnostem nebo realizovaným produktům a tím zmírnění nebo eliminace jejich dopadů na životní a pracovní prostředí nebo zaměstnance včetně finančních ztrát
 • ověření systému zabezpečování jakosti dodavatelů dle požadavků odběratele a zajištění tak objektivních výsledků v oblasti hodnocení dodavatelů

Proces auditu a související činnosti jsou charakteristické řadou postupů a zásad, které jsou vymezeny v normě ČSN EN ISO 19011:2003, která poskytuje návod pro řízení programu auditů, provádění externích nebo interních auditů a pro odbornou způsobilost a hodnocení auditorů. Použití této normy je možné pro auditory různých systémů managementu a pro různé velikosti a složitosti auditované organizace stejně jako pro různé cíle a předměty prováděných auditů.

Zásady, které je nutno uplatňovat, aby měl audit smysl:

 • nestrannost auditora
 • nezávislost na auditované činnosti/procesu
 • odborná způsobilost auditora

Nemáte kvalifikovaný personál pro provádění např. interních auditů? Nejste si jisti vaší dokumentací či připraveností k certifikaci? Řešením je např. interní audit nezávislou "třetí" stranou.

Nabízíme audity v následujících oblastech:

 • Audity systémů zabezpečování jakosti dle norem ISO řady 9000
 • Audity systému řízení ochrany životního prostředí dle ISO řady 14000
 • Audity zaměřené na vyhodnocení rizik BOZP dle specifikace OHSAS 18001 a SCC
 • Audity ověřování systému zabezpečování jakosti dodavatelů dle požadavků odběratele
 • Audit dokumentace dle požadavků relevantního předpisu s cílem stanovit míru shody
 • Audity procesů dle požadavků a specifikace zákazníka
 • Audity produktu dle požadavků a specifikace zákazníka
 • Personální audit dle požadavků a zadání zákazníka

PŘÍKLAD PLÁNU AUDITU SYSTÉMŮ ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI DLE POŽADAVKŮ ČSN EN ISO 9001:


Cíl auditu: posouzení připravenosti k certifikaci a prokázání shody s normou ČSN EN ISO 9001:2001.PLÁN AUDITU:

08:00 Úvodní jednání - zahájení, upřesnění plánu a účasti jednotlivých pracovníků

09:00 Posuzování plnění kritérií 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6 (všeobecné požadavky, odpovědnost vedení)

10:00 Posuzování plnění kritérií: 5.5, 5.6 (organizační struktura, odpovědnosti, pravomoci, přezkoumání systému)

11:00 Posuzování plnění kritérií: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 (personalistika, infrastruktura)

12:00 Posuzování plnění kritérií: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 ( realizace produktu)

15:00 Posuzování plnění kritérií: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 (měření, analýza, zlepšování)

16:30 Ukončení auditu

Všechny naše audity se procesně řídí směrnicí ISO 19011 pro provádění auditů, samozřejmostí je prokazatelná odborná způsobilost auditora a podrobná závěrečná zpráva včetně předložení důkazů o popsaných zjištěních. Součástí mohou být dle dohody další navazující činnosti, jako je např. zpracování projektu dalšího zlepšování, opatření k nápravě, projekt inovace apod.