Poradenství a certifikace systému managementu BOZP (SMBOZP)

Zásady SMBOZP:

Stejně jako existují již řadu let (úspěšně prověřené praxí) systémy managementu jakosti a systémy řízení ochrany životního prostředí, i management BOZP má k dispozici standardy, podle kterých je možné systém vybudovat a zlepšovat, a také které současně nabízejí možnost provést audit a následně certifikaci.
Systémový přístup k řízení a k rozvíjení BOZP má za cíl vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém řízení, který bude jednak naplňovat požadavky předpisové základny v této oblasti, a jednak umožní neustálé zlepšování jeho efektivnost ve vztahu k měnícím se podmínkám.

Specifikace a normy:

 • ČSN OHSAS 18001:2008„Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – specifikace“ (Všeobecné požadavky na systém řízení BOZP, její struktura je podobná struktuře ISO 9001 a ISO 14001).
 • OHSAS 18002:2009 „Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – směrnice pro zavádění OHSAS 18001“ (tato směrnice poskytuje všeobecné pokyny pro používání OHSAS 18001, vysvětluje základní principy OHSAS 18001 a pro lepší pochopení popisuje u každého požadavku OHSAS 18001 záměr, vstupy, procesy a výstupy).
 • ČSN EN ISO 19011:2003„Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu“

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU BOZP

Tři způsoby, jak se k systému řízení podle OHSAS 18001 (a následné případné certifikaci) dopracovat:

1.Nastudování požadavků (máte na to čas ???) s případným absolvováním nějakého školení a zavedení systému „svépomocí“ prostřednictvím vlastních zaměstnanců. Tato varianta může být zdlouhavá, ale méně nákladná, nepočítáme-li se ztrátou času stráveného přípravou a realizací, který mohl být věnován něčemu pro firmu výnosnějšímu(a užitečnějšímu?)

2.Spolupráce s konzultantem, který bude v podstatě jakýmsi spolupracovníkem – navigátorem. Pro malou či střední organizaci může být nejlepším řešením. Odpadne čas na shánění výkladů, stanovisek, tvorby dokumentů, které už jsou mnohokrát zpracovány, a současné zapojení vlastních zaměstnanců znamená, že systém bude sloužit řízení práce v organizaci, a ne naopak.

3.Sjednání poradenské firmy, která zavede systém „na klíč“, proškolí zaměstnance a vypracuje všechny postupy

4.Předchozí varianta včetně spolupráce s externím manažerem BOZP, který zároveň po certifikaci bude systém udržovat a dále zlepšovat včetně provádění interních auditů – zajištění SMBOZP dodavatelsky (firma nemusí mít dalšího režijního pracovníka z řad vlastních zaměstnanců v roli manažera).

V případě varianty 2 a 3 jsme plně k dispozici! Pro představu o způsobu tvorby dokumentů se můžete podívat na vzorový příklad části směrnice IA.

Postup zavádění:

 • Vstupní analýza
 • Zpracování soustavy řídicích aktů (Spisový a skartační řád, organizační řád apod.)
 • Stanovení postupu pro řízení externí dokumentace (právní, technické požadavky apod.).
 • Stanovení Politiky SMBOZP
 • Stanovení Cílů BOZP
 • Analýza procesů včetně analýzy rizik
 • Zpracování dokumentace
 • Školení a výcvik zaměstnanců
 • popisy funkčních míst
 • Příručka SMBOZP
 • aplikace systému managementu BOZP v praxi
 • Monitorování a zlepšování
 • interní audity systému managementu BOZP dle programu interních auditů
 • certifikační audit

Podívejte se na zavedení požadavků OHSAS v sedmi krocích


CERTIFIKACE

Certifikační orgán (pokud možno akreditovaný – v ČR Český institut pro akreditaci, o.p.s.) vykoná certifikační audit a udělí certifikát. Ten má zpravidla tříletou dobu platnosti a podmínkou je dohled (dozorový audit) obvykle jednou až dvakrát ročně.


PPROČ ZAVÁDĚT A CERTIFIKOVAT SYSTÉMY MANAGEMENTU BOZP?

- OHSAS popisuje požadavky, které musí být naplněny v rámci účinného systému BOZP

- Je návodem k systémovému přístupu

- Je slučitelná s ISO 9001, ISO 14001

- Je mezinárodně známá a uznávaná

- Je univerzální (uplatnitelná pro veškeré obory podnikání)

- Umožňuje řídit rizika BOZP a zlepšovat výkonnost organizace v tomto směru

- Slouží jako nástroj prevence pracovních úrazů