Certifikace

Návod pro řízení programů auditů a provádění nejen externích auditů podává norma ČSN EN ISO 19011:2003 - mimo jiné popisuje zásady auditování, poskytuje návod k řízení programů auditů, k vlastnímu provádění auditů včetně výběru auditorského týmu a zároveň dává návod k získání odborné způsobilosti auditora včetně procesu hodnocení auditorů.

Prakticky vzato, skládá se vlastní proces posuzování a certifikace z:

  • přípravy na certifikační audit
  • prověřování a vyhodnocování dokumentace - provádí auditor na svém pracovišti (v kanceláři)
  • certifikačního auditu u organizace, a je-li prokázána shoda s požadavky příslušné normy
  • udělení certifikátu
  • v dalším období potom následuje dozorový a případně po skončení doby platnosti uvedené na certifikátu recertifikační audit

Musí probíhat další kontrola či dozor?

Systémy certifikace podle ČSN EN ISO 9001 i ČSN EN SO 14001 vyžadují periodický dozor, aby se zajistilo jejich řádné pokračování. Certifikační orgány při dozorových auditech zjišťují, zda trvá shoda systému řízení s příslušnou normou. Auditoři hledají důkazy o tom, že se systém managementu jakosti (EMS) jako celek udržuje a zlepšuje nebo podle potřeby napravuje a že trvají předpoklady, na jejichž základě byl vydán udělen organizaci certifikát. Z toho je vidět, že úspěšné zakončení vlastní certifikace a „vyvěšení“ certifikátu na zeď neznamená konec, ale vlastně se dá říci, že organizace stojí na začátku nikdy nekončícího úsilí o trvalé zlepšování vlastního systému.

Systémy managementu či výrobky?

Certifikaci systémů managementu i výrobků provádí certifikační orgánem, který v případě posuzování a certifikace systémů managementu jakosti provede posouzení shody systému s požadavky normy ISO 9001:2008/ISO 14001/OHSAS apod., v případě posuzování a certifikace typu výrobku provede posouzení shody s požadavky přepisů/normativních dokumentů zákazníkem stanovených vztahujících se na výrobek.

Jak vybírat certifikační orgán?

V první řadě, pokud organizace má zájem získat certifikát systému jakosti či systému environmentálního managementu, a nemá tento systém řízení implementován, je třeba zvážit, zda by nebylo dobrou investicí obrátit se na poradenskou firmu pohybující se v příslušné oblasti.

Akreditační systém nejen ČR vylučuje možnost, aby akreditovaný certifikační orgán prováděl současně poradenství i certifikaci (mohlo by zde docházet ke střetu zájmů) Jako jedna z možností se tedy jeví vyhledat si v databázi poradenských firem vhodného externího poradce, který s pomocí předchozích zkušeností a dostatečnou kvalifikací umožní organizaci aplikovat pro ně vhodný systém managementu ať už diferencovaný nebo integrovaný, pomůže s organizací, dokumentací procesů v organizaci a s přípravou na certifikační audit. Mnohdy je potom přítomen i při vlastním certifikačním auditu.

Certifikační orgány jsou na organizaci nezávislé společnosti (tzv. „třetí strana“), které si kladou za úkol posuzovat a certifikovat způsobilost organizace plnit požadavky příslušné normy, s níž má za úkol certifikace prokázat shodu, tedy posuzovat systém jakosti podle norem ISO 9000:2000, systémy environmentálního managementu podle ISO 14001, systémy řízení BOZP podle OHSAS 18001, a to individuálně nebo jako integrovaný systém řízení, a rovněž podle všech doplňkových dokumentů, které jsou požadovány systémem, jaký si organizace zvolila a hodlá jej uplatňovat.

Kritérium akreditace

Při volbě certifikačního orgánu je vhodné přesvědčit se, zda a v jakém rozsahu je certifikační orgán akreditován, což dává organizaci záruku, že certifikační orgán naplňuje všeobecné požadavky kladené na orgán „třetí strany“ a byl uznán způsobilým a spolehlivým pro provádění certifikace systémů řízení; dále že splňuje mezinárodně přijaté požadavky a jeho certifikáty jsou mezinárodně uznávané.

Pro akreditované certifikační orgány jsou závazné metodické pokyny pro akreditaci (MPA) národního akreditačního orgánu, což je v České republice Český institut pro akreditaci, o.p.s. Musí být naplněna příslušná ustanovení ČSN ISO/IEC 17021 v případě certifikace systémů managementu. Certifikáty, vystavené certifikačním orgánem v rozsahu jeho akreditace obsahují příslušnou značku (logo) akreditačního orgánu.

Rozsah akreditace

Mimo předmětu akreditace je neméně důležitý rozsah, v jakém je certifikační orgán akreditován. Ten je uváděn v příloze osvědčení o akreditaci a vyjádřen pomocí jednoho nebo více prvků ze seznamu ekonomických činností. Je tedy vhodné při výběru certifikačního orgánu neomezit pozornost pouze na Osvědčení o akreditaci jako takové, ale vyžádat si k nahlédnutí i všechny jeho přílohy, kde jsou informace o rozsahu akreditace uvedeny.

Další služby

Dalším aspektem při rozhodování výběru vhodného certifikačního orgánu je, zda organizace usilující o certifikaci zavedeného systému jakosti potřebuje certifikační orgán s odborností v některém specifickém oboru, a zda služby jím nabízené mají komplexní charakter - tedy např. jaké další druhy služeb certifikační orgán nabízí, zda provádí např. rovněž certifikace výrobků jde-li o systém managementu jakosti výrobní organizace, zda je schopna provést posuzování a certifikaci integrovaných systémů řízení, jakým způsobem školí a udržuje odbornou způsobilost svých auditorů, zda zveřejňuje nebo na požádání zpřístupní informace o svých postupech při certifikaci.

Náklady

V neposlední řadě nás bude zajímat, jaké jsou s celým procesem spojené náklady (zde je nutno započítat i náklady na udržování certifikace, tj. na každoroční dozorové audity, jejichž počet může být u různých certifikačních orgánů odlišný, nebo různé další související poplatky.

Marketingové využití

Otázka, zda jméno zvoleného certifikačního orgánu přináší certifikované organizaci marketingovou výhodu, tj. jeho značka je známá (povědomá) a uznávaná v podnikatelském prostředí, ve kterém se organizace pohybuje nebo hodlá pohybovat.