Poradenství a certifikace EMS

Zásady:

Organizace všech druhů projevují rostoucí zájem o dosažení a prokázání svého environmentálního profilu řízením dopadů svých činností, výrobků a služeb na životní prostředí v souladu se svou environmentální politikou a cíli. To vše se děje v kontextu zpřísňování environmentálních zákonů, rozvoje hospodářské politiky a jiných opatření, podporujících ochranu životního prostředí, a v kontextu vzrůstajícího zájmu o environmentální problematiku a udržitelný rozvoj.

Spolu s rostoucím zájmem o udržení a zlepšování kvality životního prostředí a o ochranu lidského zdraví organizace všech velikostí obracejí pozornost k ochraně životního prostředí, k potencionálním environmentálním dopadům své činnosti, výrobků či služeb. Aby si organizace utvořila dobrý environmentální profil, musí se zavázat k systematickým řešením a neustálému zlepšování svého systému environmentálního managementu (EMS).

EMS zavádí do snahy organizací zmírnit dopad na životní prostředí způsobený svojí činností systém a poskytuje prostředky (rady), jak zahájit, vylepšovat a udržovat systém environmentálního managementu. Environmentální management tvoří (a musí tvořit) neoddělitelnou součást celkového systému managementu organizace. EMS je možno zkoordinovat se stávající činností a stavem v ostatních oblastech (provoz, financování, řízení jakosti, bezpečnost a ochrana zdraví při práci).

Hlavní normy EMS:

 • ČSN EN ISO 14001:2005 „Systémy environmentálního managementu jakosti – Požadavky“
 • ČSN ISO 14004:2005 „Systémy environmentálního managementu – Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám“
 • ČSN ISO 14015:2003 „Environmentální management – Environmentální posuzování míst a organizací“
 • ČSN EN ISO 14020:2002 „Environmentální značky a prohlášení – Obecné zásady“
 • ČSN ISO 14021:2000 „Environmentální značky a prohlášení – Vlastní environmentální tvrzení“
 • ČSN EN ISO 14031:2000 „Environmentální management – Hodnocení environmentálního profilu – Směrnice“
 • ČSN ISO 14050:2004 „Environmentální management – Slovník“
 • ČSN EN ISO 19011:2003 „Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu“
 • ČSN 01 0962:2003 „Environmentální management – Integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje produktu“

ZAVEDENÍ SYSTÉMU EMS

Tři způsoby, jak se k systému řízení podle ISO 14001 (a následné případné certifikaci) dopracovat:

1.Nastudování požadavků (máte na to čas ???) normy s případným absolvováním nějakého školení a zavedení systému „svépomocí“ prostřednictvím vlastních zaměstnanců. Tato varianta může být zdlouhavá, ale méně nákladná, nepočítáme-li se ztrátou času stráveného přípravou a realizací, který mohl být věnován něčemu pro firmu výnosnějšímu (a užitečnějšímu?)

2.Spolupráce s konzultantem, který bude v podstatě jakýmsi spolupracovníkem – navigátorem. Pro malou či střední organizaci může být nejlepším řešením. Odpadne čas na shánění výkladů, stanovisek, tvorby dokumentů, které už jsou mnohokrát zpracovány, a současné zapojení vlastních zaměstnanců znamená, že systém bude sloužit řízení práce v organizaci, a ne naopak.

3.Sjednání poradenské firmy, která zavede systém „na klíč“, proškolí zaměstnance a vypracuje všechny postupy

4.Předchozí varianta včetně spolupráce s externím manažerem EMS, který zároveň po certifikaci bude systém udržovat a dále zlepšovat včetně provádění interních auditů – zajištění systému dodavatelsky (firma nemusí mít dalšího režijního pracovníka z řad vlastních zaměstnanců v roli manažera EMS).

V případě varianty 2 a 3 jsme plně k dispozici! Pro představu o způsobu tvorby dokumentů se můžete podívat na vzorový příklad příručky environmentu.


Postup zavádění:

 • Vstupní analýza
 • Zpracování soustavy řídicích aktů (Spisový a skartační řád, organizační řád apod.)
 • Stanovení postupu pro řízení externí dokumentace (právní a technické požadavky apod.).
 • Stanovení Politiky a Cílů EMS
 • Analýza procesů
 • Zpracování dokumentace
 • Školení a výcvik zaměstnanců
 • popisy funkčních míst
 • Příručka EMS
 • aplikace EMS v praxi
 • Monitorování a zlepšování
 • interní audity EMS dle programu
 • certifikační audit

Podívejte se na zavedení požadavků normy ISO 14001 v sedmi krocích.


CERTIFIKACE

Certifikační orgán (pokud možno akreditovaný – v ČR Český institut pro akreditaci, o.p.s.) vykoná certifikační audit a udělí certifikát. Ten má zpravidla tříletou dobu platnosti a podmínkou je dohled (dozorový audit) obvykle jednou až dvakrát ročně.


PROČ ZAVÁDĚT A CERTIFIKOVAT SYSTÉM ENVIRONMENTU?

V oblasti stále se měnící legislativy ve vztahu k ochraně životního prostředí se podnikatel vystavuje nebezpečí sankcí a pokut v případě nedodržení legislativních požadavků, o kterých mnohdy ani nemá tušení. Podnikatelská výrobní činnost ovlivňuje životní prostředí, většinou nepříznivě, a zamezení tohoto vlivu či odstranění vzniklých škod vyžaduje náklady. Část těchto nákladů nese podnikatel, další částí jsou různé poplatky za vypouštění a ukládání. Pokuty se zejména v případě malé a střední organizace mohou na vzniklých nákladech podílet nemalou měrou. Zavedení systému do této oblasti – a nástrojem je např. EMS – slouží jako prevence těchto nákladů!

Splnění požadavků systému řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí prokazuje dodavatel předložením:

  a) Certifikátu vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou (viz výše)

  b) Certifikátu rovnocenného certifikátu podle písmene a) vydaného v členském státě EU,nebo

  c) Jiného dokladu prokazujícího splnění "EMS", pokud jej zadavatel uzná.