Integrované systémy řízení ISŘ - poradenství a certifikace

Pro některé organizace, připravující se k certifikaci (či implementaci) systému řízení, ale i pro ty již certifikované, nebývá jednoduché vymezit a poté prakticky zabezpečovat systém řízení podle (někdy zdánlivě) různých požadavků, zejména zvážíme-li, že cílem celé snahy není pouze získání certifikátů, ale měla by být zásadním přínosem pro organizaci.

Již v úvodu normy ČSN EN ISO 9001 je řečeno, že „tato mezinárodní norma je dána do souladu s normou ISO 14001, aby se v zájmu uživatelů zlepšila kompatibilita těchto dvou norem“. ISO 9001 sice neobsahuje specifické požadavky kladené na environmentální management, management řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) či managementu rizik, nicméně umožňuje organizaci svůj stávající systém jakosti sladit s příslušnými požadavky, případně požadavky dalších norem začlenit do již stávajícího systému.

Norma ISO 14001 sdílí společné zásady systému managementu s normami souboru ISO 9000, čili je možné zavedeného systému řízení jakosti využít jako základ pro budování systému environmentálního managementu či BOZP.

Integrované systémy řízení jsou výhodné zejména z hlediska množství a složitosti dokumentace, kdy lze použít řadu směrnic pro více systémů, např.:

 • společná politika
 • společný registr právních požadavků
 • zčásti společné cíle
 • management zdrojů
 • jeden systém pro školení
 • integrovaná příručka
 • řada společných směrnic (pro řízení dokumentů, záznamů, pro provádění interních auditů)
 • přezkoumání vedením

Výhodou je ušetření času a nákladů, uvažuje-li organizace o certifikaci zavedených systémů řízení. Náklady na certifikaci budou nižší, budou-li auditovány a certifikovány systémy společně, neboli audit bude prováděn jako integrovaný. Pokud jde o procesy oddělené, vlastní doba posuzování a certifikace je v konečném součtu delší a rostou i náklady s tím spojené. Protáhne se nejen vlastní certifikační audit (vlastně audity), ale logicky i dozorových auditů bude víc.

Příklady ISŘ:

 • ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005, integrace se zde nabízí vzhledem k tomu, že obě uvedené normy mají celou řadu společných prvků
 • ČSN EN ISO 9001:2009 a/nebo ČSN EN ISO 14001:2005 v integraci s ČSN OHSAS 18001:2008 případně programem „Bezpečný podnik“ (ČÚBP vydal příručku s návodem k zavedení systému řízení BOZP, kde dokonce v příloze č. 2 je uveden soulad požadavků programu „Bezpečný podnik“ s požadavky ČSN EN ISO 14001, ČSN EN ISO 9001 a s požadavky příručky ILO-OHS 2001; a dále v příloze č.3 soulad požadavků programu „Bezpečný podnik“ s požadavky OHSAS 18001 a s požadavky příručky ILO-OHS 2001.)
 • ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN ISO/IEC 27001 - Systém řízení bezpečnosti informací - Popis s návodem k použití
 • ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 13485 : 2003 - Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti - Požadavky pro účely předpisů
 • ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 22000:2005 - systém managementu bezpečnosti potravin
 • ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 3834-2 - požadavky na jakost při svařování – Tavné svařování kovových materiálů
 • ČSN EN ISO 9001:2009 a/nebo ČSN EN ISO 14001:2005 a CFCS 1004:2005 - Spotřebitelský řetězec lesních produktů – Požadavky